در این برنامه استاد سیر مطالعاتی فلسفه و عرفان اسلامی را برای سه دروه زیر تبیین نموده اند.

  •           دروه عمومی فلسفه اسلامی
  •           دوره تخصصی فلسفه اسلامی و عمومی عرفان اسلامی
  •           دوره تخصصی عرفان اسلامی

این فایل به صورت PDF می باشد.

دریافت