گاهی در کامنت ها ی خواهران حزب اللهی انسان مشاهده می کند که خواهران، قربان صدقه هایی می روند که مورد جلب توجه مردان می شود. یا گاهی برخی از خاطرات و درد دل ها و عکس های شخصی حریم های حیا را می شکند.

اگر فلسفه حجاب جلوگیری از توجه مردان نامحرم است خواهر مومن جلوی نامحرم ، حجاب کلامی را رعایت کن. نامحرم در فضای مجازی هم نامحرم است.

خواهرای محترم لطفا قربون صدقه هاتونو ببرین تو خصوصی

 


+مخصوصا در فضای موبایلی و خصوصا اینستاگرام شاهد قبح شکنی ارتباط نامحرم ها با هم هستیم 

++مطالب مفید بسیاری از سوی خواهران منتشر می شود و غالب خواهران اهل رعایت هستند لکن بعضا «از روی غفلت» مشاهده می شود که از حریم حیا خارج می شوند.گاهی دو خواهر با هم جوری سلام و احوالپرسی می کنن که هرگز در فضای حقیقی جلوی یک نامحرم این کار را نمی کنند و متاسفانه از این مطلب غفلت می کنند.

+++عکس ها چون جالب بود قرار دادم.