-1 عمرو بن جمیع مرفوعا از امیر المؤمنین روایت نمود؛

در باره گنجی که خدای عزّ و جلّ میفرماید: وَ کانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَهُما و در زیر آن گنجی برای آنان بود- کهف: 82 )

فرمود: آن گنج ورقی بود از طلا، که در آن نوشته شده بود: به نام خداوند (بخشنده مهربان) نیست معبود بر حقّی جز اللَّه، محمّد صلی اللَّه علیه و آله پیامبر خداست، در شگفتم از کسی که میداند مرگ حق است چگونه شادمان میگردد؟! عجب دارم از آن کس که ایمان به تقدیر دارد چگونه اندوهگین میشود؟ و در شگفتم از فردی که به یاد آتش جهنّم است چگونه میخندد؟! عجب دارم از شخصی که دنیا و دگرگونیهای آن را نسبت به أهلش دیده و شاهد بوده است که چگونه آنان را از حالی به حال دیگر میکشاند، امّا به آن اعتماد میکند؟!معانی الأخبار / ترجمه محمدی، ج 2، ص: 16