مشترک معنوی آن است که بر بیش از یک مصداق صدق کند و اینکه معنای آن در همه مصادیق یکی است و تفاوت مربوط به خصوصیات مصداق است چنین لفظی مشترک معنوی است مانند اطلاق لفظ آب بر آب مطلق و آب مضاف،آب شیرین،آب شور،آب دریا،آب چشمه و ... و دیگری (مشترک لفظی) اینکه معنای آن در هر مصداقی با مصداق دیگر متفاوت است مثل شیر که بر مایع نوشیدنی و بر ابزار مخصوص (شیر آب) گفته می شود.

در مورد لفظ وجود دو دیدگاه وجود دارد اکثر محققان طرفدار مشترک معنوی اند.اما ابوالحسن اشعری و ابوالحسن معتزلی دیدگاه اشتراک لفظی را برگزیدند.


ایضاح الحکمه.ص38