در میان متکلمان اسلامی بحثی مطرح بوده است بنام تشبیه وتنزیه در اوصاف خدا ما باید در مورد اوصاف الهی به تشبیه و تنزیه بپردازیم . تنزیه یعنی نفی هر گونه تشابه بین خالق و مخلوق تا آن جا که هر لفظی مثلا لفظ عالم را که در مورد خدا بکار می بریم باید نه به آن معنایی باشد که در مورد انسان و در سایر موارد بکار می بریم.این سخن را در مورد لفظ موجود هم گفتند و از این جا به اشتراک لفظی وجود رسیدیند این بحث در قرن دوم پیدا شده است و احادیث مربوط به آن هم زیاد است.


شرح مبسوط منظومه.ج1.ص37.پاورقی