برادر فاضل جناب آقاى شیخ جواد ابراهیمى براى من نقل کردند که روزى از جناب استاد حسن زاده (مدظله ) خواستم که نصیحت و ارشاد و موعظه اى برایم بیان فرمایند. از جمله فرمودند: سعى کنید با نامحرمان تماس نداشته باشید چه زن باشد و چه مرد!!


تعجب کردم و پرسیدم : آیا مرد هم نامحرم مى شود؟! فرمودند: «هر کس که با خدا انس نداشته باشد، نامحرم است !!»منبع: در محضر استاد، ص 83