-1 أبو حمزه ثمالیّ از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمود: شهرت یافتن به عبادت مایه تهمت و آشفتگی است، همانا پدرم، از پدرش، از اجداد بزرگوارش- علیهم السّلام- برایم نقل نمود که پیامبر خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود:

عابدترین مردم کسی است که واجبات را بجا آورد و

بخشنده ترین مردم شخصی است که زکات مالش را بپردازد، و

پارساترین مردم آن کس است که از حرام کناره گیرد، و

پرهیزگارترین مردم کیست که حقّ را بگوید چه به نفع او باشد چه به زیانش، و 

دادگرترین مردم انسانی است که برای مردم بپسندد آنچه را بر خود میپسندد و آنچه را بر خود خوش ندارد، بر مردم نیز نپسندد و 

هوشیارترین مردم آن کس است که بیشتر به یاد مرگ باشد، و

کامیاب ترین انسان که مردم به حال او حسرت میخورند کسی است که در زیر خاک از کیفر الهی آسوده می باشد و امید ثواب دارد، و

بی خبرترین مردم شخصی است که به دگرگون شدن دنیا از حالی به حالی دیگر پند نگیرد، و

ارزشمندترین انسان در دنیا فردی است که دنیا نزد او بی ارزش باشد، و

داناترین مردم کسی است که دانش دیگران را با علم خود فراهم آورد، و

دلیرترین مردم آن کس می باشد که بر هوای نفس خود چیره گردد، و

پربهاترین مردم دانشمندترین آنانست، و

کم بهاترین مردم کم دانشترین آنانست، و

کم لذّت ترین مردم شخص حسود، و

کم آسایش ترین مردم خسیس است و

بخیل ترین مردم شخصی است که بر انجام آنچه خدای تعالی بر او واجب ساخته بخل ورزد، و

سزاوارترین مردم به حق آنست که به آن بیشتر عمل نماید، و

کم حرمت ترین مردم آدم فاسق هرزه است، و

بی وفاترین مردم پادشاهانند، و

غیر صمیمی ترین مردم سلطان است، و

فقیرترین کس شخص آزمند میباشد، و

بی نیازترین مردم کسی است که خود را از بند اسارت طمع رها ساخته، و

برترین مردم از جهت ایمان خوش خویترین آنان، و

گرامی ترین شخص پرهیزکارترین مردم است، و

با قدر و منزلت ترین آنان فردی است که پیرامون کار بیهوده که سودی برایش ندارد نگردد، و

پارساترین مردم کسی است که در گفتگو جدل ننماید گر چه حق با او باشد، و

خائن ترین مردم دروغگوست و

سنگدل ترین مردم زمامدارانند، و

منفورترین مردم متکبّر است، و

کوشاترین مردم کسی است که گناهان را انجام ندهد،

واقع بین ترین مردم آن است که از نادانان بگریزد، و

سعادتمندترین آنان شخصی است که با مردم بزرگوار آمیزش داشته باشد، و

خردمندترین مردم آن است که با مردم سازگارتر باشد، و

سزاوارترین مردم به تهمت کسی است که با متّهمین نشست و برخاست نماید، و

سرکش ترین مردم فردی است که غیر شخصی را که با او در نبرد است بکشد یا غیر ضارب خود را مورد ضرب و شتم قرار دهد، و

سزاوارترین مردم به گذشت توانمندترین ایشان بر کیفر دادن است،

مستحق ترین مردم به گرفتار شدن در دام گناه نابخرد غیبت کننده، و

خوارترین کس، انسانی که به مردم اهانت نماید می باشد، و

دور اندیشترین مردم آنکه بتواند خشم خود را بیشتر کنترل نماید،

شایسته ترین مردم کسی است که خیرخواهتر از دیگران باشد و

بهترین مردم آن کس است که مردم از وی بهره مند گردند.