جمیل بن صالح از امام صادق از پدران بزرگوارش علیهم السّلام روایت نموده که پیامبر خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود:
شخصی که مایل است ارجمندترین مردم باشد باید از خدا پروا داشته باشد، و هر کس که بخواهد پرهیزگارترین مردم باشد باید بر خدا اعتماد کند، و هر کس دوست دارد غنیترین مردم باشد باید بدان چه نزد خداست بیشتر اطمینان نماید تا آنچه در دسترس خودش میباشد،

سپس فرمود: آیا نمیخواهید شما را از بدترین مردم آگاه سازم؟

عرض کردند:بلی (آگاه فرما)، یا رسول اللَّه،

فرمود: کسی که مردم را دشمن دارد؛ و مردم هم او را دشمن دارند،

سپس فرمود: شما را آگاه نکنم به بدتر از این؟

عرض کردند: آری پیامبر خدا،

فرمود: آنکه از لغزش نگذرد، و عذر را نپذیرد، و گناهی را نبخشد،

سپس فرمود: آیا شما را به بدتر از آن خبر ندهم؟

گفتند: بلی ای رسول خدا،

فرمود: کسی که از شرّش آسوده نباشند، و به خیرش امید نرود.


همانا عیسی بن مریم در میان انجمنی از بنی اسرائیل بپاخاست و فرمود:


ای بنی اسرائیل حکمت را به نادانان یاد ندهید که به آنان ستم نموده باشید، و از أهلش دریغ مدارید که بدانها ظلم نموده باشید، و ستم پیشه را در ظلم یاری نکنید که فضیلت خود را نابود ساختهاید. امور سه گونه است: امری که راه راست در آن بر تو روشن است پیرو آن باش، و أمری که گمراهیش بر تو آشکار است از آن دوری گزین، امری که مورد اختلاف است آن را به خدای عزّ و جلّ باز گردان.


معانی الأخبار / ترجمه محمدی، ج 2، ص: 7