گدا می گیرذ ، بلا عوض

   

     و کریم می دهد ، بلا عوض


پس ...


                         گدا را با کریم فرقی نیست مگر کریم دهد و گدا گیرد