گویند موری حضرت سلیمان را با جمیع لشکر وعده مهمانی خواست و گفت وعده گاه کنار فلان دریا است بعداز آمدن سلیمان و جمع شدن لشکر در کنار دریا مور حاضر شد و پای ملخی با خود داشت در دریا انداخت و عرض کرد به سلیمان :«کل إن فاتک اللّحم فلم یفتک المرق»  
یعنی بخورید آب این دریا را اگر گوشت نیست آبگوشت هست.خنده


خزائن ملا احمد نراقی