تو  که گفتی قرآن به دل باید کرد ... نه به سر

 

                                                   دلی ده که قرآن به آن کنیم