هر که را دست گرفتی ، بُردی ...

 

ای پسر عشق

 

ای پدر

 

ای امیر

 

                                        تا حال تو را ندیده ام