...وقتی گدا با دیگران مهمان شود، خراب می کند

 

     در جمع خوبان گدایی دعوت کرده ای، همه محترم و وزین ، اما گدا گداست ، خراب می کند

 

سر سفره ادب باید و با ادب ها کم خورند 

 

                                                  ولی چون گدایی سر سفره ای حاضر شود خراب می کند

 

مجلس سخن را دانایی سزد و چون گدایی در مجلس بزرگان در آید خراب می کند

 

در جمع گدایان محترم نیاید چون گدا گداست خراب می کند

 

              اما بدانید 

                    

                                            «اگر گدا نبود ، کرم را معنا نبود...»