توانایی ها،اوصاف،علایق انسان اگر در مسیر درستی استفاده نشود منجر به فاجعه می شود.اگر از علم خود در راه نادرست استفاده کند نتیجه اش می شود بمب اتم که بر سر مردم ناکازاکی و هیروشیما کوبیده شد.اگر غریزه خود در راه نادرست استفاده کند می شود بدتر از حیوان که از مفاسد اخلاقی خود فیلم می گیرد و در معرض تماشای دیگران قرار می دهد و به فواحش خود نام ستاره نهاده و از آنها تقدیر می کند .اگر از قدرت بدنی خود در راه نادرست استفاده کند نتیجه اش می شود زدن دو نفر یکدیگر را تا سر حد مرگ در قفس آهنی. اگر حب نفس را در راه نادرست استفاده کند نتیجه اش می شود گرفتن عکس سلفی با جسد پدر ومادر برای گرفتن تایید بیشتر.و...جهالت مدرن

راه درست و میزانی که در نتیجه رعایت آن به سعادت برسیم و کمال شخصی و اجتماعی چیست؟ جز دین مبین اسلام و رهروی اهل بیت عصمت سلام الله علیهم اجمعین.