گدای کرم نباش 

.

.

                  گدای کریم باش