شاگردی در سحر برفی زمستان نزد استاد آمد از برای درس


    در آمدن مردد بود...


              استاد گفت : در راه که می آمدی آیا گدایی دیدی؟


شاگرد گفت : بلی


                        استاد گفت : «گدا کار خود تعطیل نکرد ، ما چرا کنیم»